تاريخ : یکشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۶ | 4:51 | نویسنده : سيده فاطمه

اگر خيلي ضعيف هستيد خودتان را بدين وسيله فربه كنيد .

گرچه اغلب دوشيزگان و بانوان مقيد هستند كه لاغر شوند كه از مد روز نيافتند و آنقدر به خود گرسنگي ميدهند تا اينكه ويتامينهاي بدنشان كاسته شده و خود را مستعد ابتلا به هر گونه امراض مي كنند . چنانچه عقيده شان بر اين قرار گرفت كه مجددا فربه و قوي گردند . بدستورات زير عمل كنند .:

اول – استفاده از مواد نشاسته اي و خوردن نان خامه اي روي غذاي چرب .

دوم – استعمال عطرهاي موافق

سوم – خوردن غذاهائي كه از آن خون صالح توليد مي شود از قبيل خوردن يونجه با شكر و مداومت با آن

چهارم – خوردن گوشت بره بريان كرده و حليم و نخود آب گوشت كبك و مرغ و گوشت بزغال شير ماست دوغ تازه نان و انگور سفيد ( انگور را روي غذاي گوشتي چرب نخورند ناشتا ميل كنند )

پنجم – استحمام يكروز در ميان ، بدن را چاق و گوشت تازه مي روياند و رافع بلغم و صفرا هم مي باشد و با معده خالي و پر هم حمام رفتن مضر است بايستي اندك چيزي در معده باشد و از آب سرد خارج شدن درد بدن را زايل و اعصاب را هم تقويت مي كند .

ششم – پنير با مغز گردو بدن را فربه و پوست را لطيف و نرم و معده را تقويت مي نمايد .

هفتم – چهار عمل است كه قلب را شادمان  و جسم را فربه مي سازد : الف – استشمام  بوي خوش  ب- پوشيدن لباس نو نرم از كتان در زمستان و در تابستان كتان شسته شده   ج- نوشيدن عسل كه معده را سبك مي سازد و به پوست بدن و قلب شادابي مي بخشد   د- خوردن خربزه شيرين بشرط اين كه در آن روز از خوردن نمك خودداري كنيد .

هشتم – برگ شنبليله با آرد گندم و شكر و عسل جهت فربهي بدن مفيد است .

نهم – انجير كثير الغذا تر از ساير ميوه ها است لطيف ، محلل و فربه كننده بدن خصوصا چهل روز صبح ناشتا با قدري باديان رومي مصرف شود .

مجاري غذا را گشاد و بدن را اق و فربه مي سازد و هم چنين بادام با مغز پسته و شير خورده شود جهت بدنهاي ضعيف بسيار مفيد است .

دهم – زنيان با باديان رومي 15 گرم از هر دو در 412 گرم شير و 35 گرم قند باعث افراط فربهي است .

يازدهم -  گوسفند در طبيعيت گرم و تر خواص يكساله و دوساله آن كه فربه باشد . خصوصا گوشت گردن و شانه و اطراف آن از ساير اعضا سريع الهضم تر و كثير الغذا تر و مولد خون و مقوي و فربه كننده مي باشد و بهتر از همه اعضا داخلي  گوسفند از قبيل : دل جگر و قلوه ، خوش گوسفند ، سيرابي ، شيردان ، است كه مقوي دل كبد معده و كليه ها است و خوردن گوشت مخلوط با سركه و عسل كه مداومت بر خوردن آن و غذا فقط  منحصر به همين باشد خيلي مقوي و فربه كننده بدن است و مانع غشي و رافع طپش قلب و لاغري است و هم چنين تخم مرغ با اندك كندر و انزروت جهت چاقي بي نظير است .